Umiejętność wyrażania przeżyć wewnętrznych na przykładzie radości i smutku przez uczniów drugiej klasy liceum

Spis treści

ROZDZIAŁ PIERWSZY
1.1. AKTY MOWY, KOMPETENCJA KOMUNIKACYJNA
1.2. UCZUCIA W TEORETYCZNYM UJĘCIU FILOZOFÓW, PSYCHOLOGÓW, JĘZYKOZNAWCÓW
1.3. NAUKA O WYRAŻANIU UCZUĆ W PROGRAMACH NAUCZANIA
ROZDZIAŁ DRUGI
2.1. UZASADNIENIE WYBORU TEMATU
2.2. CELE PRACY
2.3. METODY, TECHNIKI I NARZĘDZIA BADAWCZE, CZAS BADAŃ
2.4. CHARAKTERYSTYKA BADANEGO TERENU I OSÓB
Rozdział trzeci
3.1. ANALIZA I INTERPRETACJA LEKSYKALNA UCZUĆ RADOŚCI I SMUTKU WYRAŻANYCH PRZEZ UCZNIÓW
ROZUMIENIE POJĘCIA UCZUCIE (TEST SKOJARZEŃ)
ROZUMIENIE I WERBALIZACJA UCZUCIA RADOŚCI (TEST SKOJARZEŃ)
ROZUMIENIE I WERBALIZACJA UCZUCIA SMUTKU (TEST SKOJARZEŃ)
ROZUMIENIE I WERBALIZACJA UCZUCIA RADOŚĆ (TEST OTWARTY – OPIS PRZEŻYĆ WEWNĘTRZNYCH)
Wnioski
BIBLIOGRAFIA
ANEKS

Wstęp

W szeroko rozumianej dziedzinie pedagogiki oraz psychologii, jednym z najbardziej intrygujących obszarów jest zrozumienie i analiza zdolności wyrażania emocji przez dzieci. Emocje odgrywają kluczową rolę w procesie rozwoju osobowości, a zdolność ich wyrażania jest fundamentalna dla zdrowych relacji interpersonalnych. Wszystko to staje się szczególnie istotne w okresie dojrzewania, kiedy następuje intensyfikacja emocjonalna i zwiększa się konieczność ich werbalizacji.

Praca „Umiejętność wyrażania przeżyć wewnętrznych na przykładzie radości i smutku przez uczniów drugiej klasy liceum” jest próbą zgłębienia tego fascynującego tematu. Została podzielona na cztery rozdziały, każdy z nich koncentrujący się na innym aspekcie problemu, ale wszystkie mające na celu dostarczenie jak najbardziej kompleksowego obrazu badanego zagadnienia.

Rozdział pierwszy skupia się na teoretycznym kontekście, podejmującym zagadnienia związane z aktami mowy, kompetencją komunikacyjną oraz różnorodnymi teoriami dotyczącymi uczuć, które były proponowane przez filozofów, psychologów i językoznawców. Jest to niezbędne dla zrozumienia, jak uczucia są interpretowane i jak rola wyrażania uczuć jest podejmowana w programach nauczania.

Rozdział drugi poświęcony jest szczegółom dotyczącym samej pracy, w tym uzasadnieniu wyboru tematu, celom pracy oraz metodologii. Czytelnik dowiaduje się tutaj, jakie metody, techniki i narzędzia badawcze zostały użyte, kiedy badania zostały przeprowadzone i jakie było ich otoczenie.

Trzeci rozdział to serce tej pracy, zawierające szczegółową analizę i interpretację leksykalną uczuć radości i smutku, jak są one wyrażane przez uczniów. To tutaj poddajemy analizie różnorodne testy skojarzeń związanych z pojęciem uczucia oraz werbalizacją uczuć radości i smutku.

Rozdział czwarty, ostatni, podsumowuje całość pracy, przedstawiając wnioski wynikające z przeprowadzonych badań. Zamyka on dyskusję, podkreślając najważniejsze punkty i dając czytelnikowi jasny obraz przeprowadzonych badań i ich wyników.

Praca ta ma na celu dostarczenie czytelnikom przekrojowego obrazu umiejętności wyrażania uczuć przez młodzież licealną. Wybranie uczniów drugiej klasy liceum jako grupy badawczej nie jest przypadkowe, stanowi bowiem próbę zbadania specyfiki wieku, w którym dzieci zaczynają coraz bardziej świadomie doświadczać i wyrażać swoje emocje. Wyrażanie uczuć to fundamentalny aspekt naszego doświadczenia jako ludzi, a zrozumienie tego, jak rozwija się ta zdolność, jest kluczem do pomocy dzieciom i młodzieży w zdrowym rozwoju emocjonalnym.

Liczba stron 81
Nazwa Szkoły Wyższej Politechnika Radomska Radom
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2005