Samotność wśród seniorów odbywających karę pozbawienia wolności

Spis treści:

Wstęp…………………………………………………………………………………… 3

Rozdział I……………………………………………………………………………… 5
1. Samotność jako problem społeczny i indywidualny……………………………… 5
Definicja samotności…………………………………………………………… 5
Samotność w ujęciu psychologicznym, socjologicznym i filozoficznym……… 6
Przyczyny samotności wśród ludzi……………………………………………. 8
Skutki długotrwałej samotności………………………………………………… 10
Samotność osób starszych………………………………………………………. 12
2. Oblicza starości……………………………………………………………………… 14
2.1. Definicja starości i starzenia się………………………………………………… 14
2.2. Starzenie się jako zjawisko biologiczne i psychologiczne…………………….. 15
2.3. Społeczne aspekty starości……………………………………………………… 18
2.4. Rodzina jako środowisko wsparcia osób starszych……………………….. …. 20
2.5. Polityka społeczna wobec ludzi starszych……………………………………… 23
3. Kara pozbawienia wolności jako dolegliwość dla człowieka……………………….. 26
3.1. Definicja kary pozbawienia wolności……………………………………………. 26
3.2. Cele i funkcje kary pozbawienia wolności………………………………………. 27
3.3. Zakład karny jako instytucja totalna i resocjalizacyjna…………………………. 28
4. Wyniki dotychczasowych badań nad samotnymi seniorami……………………… 32

Rozdział II – Metodologia pracy naukowej…………………………………………… 36
1.Cel badań……………………………………………………………………………. 36
2. Problemy badawcze………………………………………………………………… 37
3. Metody, narzędzia i techniki………………………………………………………… 37
4. Organizacja badań…………………………………………………………………… 40
5. Teren badań i grupa badana………………………………………………………… 40

Rozdział III – Sytuacja psychospołeczna seniorów odbywających karę pozbawienia wolności 41
1. Przypadek Pani Agnieszki……………………………………………………………41
2. Przypadek Pani Heleny …………………………………………………………… 45
3. Przypadek Pani Agaty……………………………………………………………… 48
4. Przypadek Pana Jana……………………………………………………………….. 51
5. Wnioski końcowe………………………………………………………………….. 54
Zakończenie……………………………………………………………………
Bibliografia……………………………………………………………………………..
Aneksy……………………………………………………………………………………….
1. Pytania wykorzystane Samotność wywiadach Samotność osadzonymi seniorami…
2. Skala UCLA
3. Wywiady Samotność osadzonymi

Wstęp

Samotność jest skutkiem braku komunikowania się z drugim człowiekiem. Szczególnie wyraźnie występuje u osób starszych, które na skutek sytuacji rodzinnych, zdrowotnych czy społecznych zostały wyeliminowane z codziennego życia. Napisana przeze mnie praca porusza problem samotności wśród seniorów odbywających karę pozbawienia wolności. Zainteresowałam się tym problemem gdyż jest to zjawisko nieopisane w literaturze. Tak wiele mówi się o samotności seniorów w Domach Pomocy Społecznej i w rodzinach, gdzie mimo wielu bliskich starszy człowiek jest samotny, nie spotkałam się natomiast z publikacjami dotyczącymi samotności wśród seniorów odbywających karę pozbawienia wolności. Po wielu poszukiwaniach nie udało się mi dotrzeć do badań dotyczących tej grupy więźniów i problemu samotności wśród nich.

Przestępstwa, których seniorzy dopuścili się w przeszłości były przyczyną osadzenia ich w zakładach karnych. Ludzie ci żyją w izolacji, mimo przebywania w grupie i nie mają możliwości nawiązywania kontaktów międzyludzkich poza zakładem karnym. Na skutek braku kontaktów z rodziną, znajomymi i przyjaciółmi, oderwani od dotychczasowego życia czują się samotni.
Tak naprawdę to bardzo mało wiemy o tej grupie więźniów, jak funkcjonują w rzeczywistości więziennej i z jakimi problemami się borykają, aby zebrać o nich jak najwięcej informacji postanowiłam wykorzystać metodę indywidualnych przypadków. Celem tej metody będzie dokładny opis osadzonych seniorów z możliwie różnych stron i z uwzględnieniem różnych aspektów ich życia.

Pracę tworzą trzy rozdziały. Pierwszy rozdział to wyjaśnienie i omówienie podstawowych zagadnień zawartych w temacie pracy, czyli samotność, starość i kara pozbawienia wolności. W rozdziale tym przedstawiłam również wyniki dotychczasowych badań dotyczących samotności wśród osób starszych.

Przedmiotem drugiego rozdziału będzie metodologia pracy naukowej. W rozdziale tym omówię cel przyświecające prowadzonym przeze mnie badania i główne problemy badawcze. Dokładnie opisze zastosowane przeze mnie metody oraz techniki i narzędzia wykorzystane w pracy. Przedstawię również sposób organizowania przeze mnie badań oraz teren, na którym te badania przeprowadzałam.

Trzeci rozdział zawiera wyniki prowadzonych przeze mnie badań. Scharakteryzuję sytuację psychospołecznej seniorów odbywających karę pozbawienia wolności, opisze ich sytuację rodzinną, zdrowotną, ekonomiczną, dane dotyczące odbywania kary, częstotliwość odwiedzin i przepustek oraz atmosferę życia w ich rodzinach i zakładzie karnym, w którym aktualnie przebywają. W każdym opisywanym przeze mnie przypadku postaram się odpowiedzieć na wcześniej postawione pytania problemowe. Na końcu rozdziału znajdą się wnioski końcowe, które podsumuj i uogólnia wyniki badań.

Mam nadzieje, że napisana przeze mnie praca zainteresuje państwa i będzie użytecznym źródłem wiedzy.

Liczba stron 84
Nazwa Szkoły Wyższej Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2008