Rola terapii logopedycznej

Liczba stron: 29

Rodzaj pracy: inna

Rok oddania: 2001

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

WSTĘP

ROZDZIAŁ I
Zadania i przedmiot logopedii.

ROZDZIAŁ II
Rodzaje wad wymowy i ich analiza.

ROZDZIAŁ III
Trudności w czytaniu dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

ROZDZIAŁ IV
Dzieci z zaburzeniami mowy i z trudnością w czytaniu oraz
opieka nad nimi.

ROZDZIAŁ V
Metody pracy z dziećmi na zajęciach z logoterapii.

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

WSTĘP

Mowa człowieka jest przedmiotem rozważań wielu dyscyplin naukowych. Jej rozwój, zwłaszcza rozwój u dzieci, zaburzenia i reedukacja rozpatrywane są z różnych punktów widzenia. Problematyka zaburzeń mowy jest ważnym zagadnieniem ze względu na wynikające z nich konsekwencje pedagogiczne, psychologiczne i społeczne. Brak pełnej sprawności w posługiwaniu się mową wpływa niekorzystnie na naukę pisania a co za tym idzie czytania, a także utrudnia kontakty społeczne. Jak wynika z badań wady wymowy stanowią problem masowy. W warszawskich przedszkolach w grupie dzieci starszych, jedna czwarta dzieci wykazuje opóźniony rozwój mowy, a drugie tyle ma wady wymowy. Dlatego połowa ogółu dzieci wymaga opieki logopedycznej. Wady mowy nie tylko opóźniają rozwój umysłowy. Mogą one kształtować ujemne cechy osobowości na przykład: nieśmiałość, zamykanie się w sobie, podejrzliwość i poczucie mniejszej wartości.

Zapobieganie i korekcja wad wymowy, to również w prostej zależności zapobieganie trudnościom i niepowodzeniom szkolnym. Ponieważ dziecko źle mówiące najczęściej pisze z błędami, słabo czyta, przejawia zahamowania w swobodnym wypowiadaniu się. Czytanie i pisanie to podstawowa działalność dzieci w szkole. Jest ona dla wielu czynnością trudną do opanowana. Rozwój dziecka jest rezultatem określonego procesu edukacyjnego. Dlatego też podstawowym zadaniem szkoły w realizacji treści z języka polskiego z uczniami klas początkowych jest opanowanie języka w zakresie mówienia, czytania i pisania. Umiejętności te są nieodzownym warunkiem ogólnego wykształcenia człowieka.

Spośród wymienionych sprawności językowych jedną z najtrudniejszych jest nauka wypowiadania myśli na piśmie, bowiem umiejętność poprawnego pisania zdobywają uczniowie w stosunkowo długim czasie. Opanowanie pisma wymaga dobrej znajomości kształtu liter oraz umiejętności odtwarzania tych kształtów w różnorodnych zestawieniach, czyli w wyrazach, zdaniach. Niepoprawnie napisane wyrazy powodują opóźnienie tempa czytania, a nawet mogą uniemożliwić zrozumienie sensu zdania. Wszyscy przyzwyczajamy się do określonych obrazów graficznych, słów i każde zakłócenie ich kształtu powoduje zahamowanie szybkości pisania. Wielu uczniów spotyka się na co dzień z problemami pisania w sensie graficznym