Rodzice jako partnerzy szkoły w edukacji wczesnoszkolnej dziecka

Liczba stron: 89

Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Śląski, Katowice

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2010

Zawartość pracy:

WSTĘP 6

1. WŁAŚCIWOŚCI ROZWOJOWE DZIECI W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM. 7
1.1. Rozwój fizyczny. 10
1.2. Rozwój umysłowy/poznawczy. 13
1.3 Rozwój emocjonalny 19
1.4 Rozwój społeczny 23

2. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W POLSKIM SYSTEMIE OŚWIATOWYM. 28
2.1 Cele edukacji wczesnoszkolnej. Cele kształcenia i wychowania. 30
2.2 Elementy kształcenia zintegrowanego 32
2.3 Materiał nauki dla dziecka w młodszym wieku szkolnym. 35
3. WSPÓŁUDZIAŁ RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW KLASY. 37
3.1 Rodzina i szkoła jako podstawa wychowania 39
3.2 . Karta praw i obowiązków rodziców 44
3.3. Zadania i cele współdziałania nauczycieli i rodziców. 47
3.4 Formy współdziałania nauczycieli i rodziców 49

4. DZIAŁALNOŚĆ PEDAGOGICZNA RODZICÓW W SZKOLE DZIECKA 57
4.1. Działalność w Komitecie Rodzicielskim 58
4.2. Organizowanie czasu wolnego uczniów 61

5. PRZEDMIOT I CEL BADAŃ 64
5.1. Problem badawczy i jego uzasadnienie. 65
5.2. Zmienne i wskaźniki 67
5.3. Metody badań 69
5.4. Przebieg badań 76

6. RODZICE JAKO PARTNERZY SZKOŁY W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ DZIECKA- ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ. 77

ZAKOŃCZENIE 85

BIBLIOGRAFIA: 86

SPIS RYSUNKÓW 89

WSTĘP

Edukacja wczesnoszkolna stanowi kluczowy okres w rozwoju każdego dziecka. To czas, kiedy maluchy zaczynają poznawać nie tylko podstawy wiedzy, ale również nabywają umiejętności społeczne, uczą się samodzielności i odpowiedzialności. W tym okresie rola nauczycieli jest niezwykle istotna, ale to właśnie rodzice są głównymi partnerami szkoły, mającymi ogromny wpływ na kształtowanie postaw i zachowań swoich pociech.

Praca ta koncentruje się na analizie, jak rodzice mogą, i powinni, zaangażować się w edukację wczesnoszkolną swoich dzieci, podkreślając, jak ważne jest ich partnerstwo ze szkołą. Autorzy starają się uwypuklić, jak ogromny wpływ na edukację dziecka mają rodzice, którzy angażują się w jego szkolne życie, wspierają nauczycieli i biorą aktywny udział w procesie edukacyjnym.

Pierwsza część pracy skupia się na właściwościach rozwojowych dzieci w młodszym wieku szkolnym, uwzględniając rozwój fizyczny, umysłowy/poznawczy, emocjonalny i społeczny. Te aspekty są kluczowe dla zrozumienia, jak proces edukacji wpływa na każde dziecko w tym konkretnym etapie życia.

Druga część pracy opisuje edukację wczesnoszkolną w polskim systemie oświatowym, omawiając cele edukacji, elementy kształcenia zintegrowanego i materiał nauki dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Ta część pracy podkreśla, jak istotne jest dostosowanie procesu edukacji do specyfiki dzieci w tym wieku.

Trzecia i czwarta część pracy są poświęcone działalności rodziców w szkole dziecka. Autor omawia, jak rodzina i szkoła mogą współdziałać, jakie prawa i obowiązki mają rodzice, jakie są zadania i cele współdziałania nauczycieli i rodziców, jakie formy tego współdziałania mogą przyjmować i jak rodzice mogą angażować się w życie szkoły poprzez działalność w Komitecie Rodzicielskim czy organizowanie czasu wolnego uczniów.

Piąta część pracy jest poświęcona metodologii badań przeprowadzonych przez autora, omawia problem badawczy i jego uzasadnienie, zmienne i wskaźniki, metody badań i przebieg badań.

Ostatnia część pracy to analiza wyników badań dotyczących roli rodziców jako partnerów szkoły w edukacji wczesnoszkolnej dziecka.

Praca kończy się podsumowaniem wyników, które mają na celu przedstawić główne wnioski z przeprowadzonych badań i zalecenia dla praktyki edukacyjnej.

Podkreślenie roli rodziców jako partnerów w edukacji wczesnoszkolnej jest niezwykle istotne, ponieważ choć nauczyciele odgrywają kluczową rolę w procesie edukacyjnym, to rodzice są pierwszymi i najważniejszymi nauczycielami swoich dzieci. To rodzice poświęcają najwięcej czasu z dziećmi, znają je najlepiej i mają największy wpływ na ich rozwój.

Nie można jednak zapominać, że rodzice i nauczyciele nie działają w próżni. Dziecko rozwija się w kontekście społecznym, a edukacja jest procesem społecznym, który zależy od wielu czynników. Dlatego tak ważne jest, aby rodzice i nauczyciele byli partnerami, współpracowali ze sobą i wspierali się nawzajem w celu zapewnienia dzieciom najlepszego możliwego startu w życie.

W ramach tej pracy zostały przeprowadzone badania, które mają na celu zrozumienie, jak rodzice mogą współdziałać ze szkołą, jakie są najskuteczniejsze formy tego współdziałania i jakie korzyści może przynieść taka współpraca. Wyniki tych badań mogą być niezwykle cenne dla nauczycieli, dyrektorów szkół, rodziców, a także dla wszystkich osób zainteresowanych tematem edukacji wczesnoszkolnej.

Jest to praca, która ma na celu nie tylko analizę, ale również promowanie aktywnego udziału rodziców w edukacji swoich dzieci. Liczymy na to, że jej wyniki przyczynią się do dalszego rozwoju współpracy między szkołą a rodzicami i umocnią przekonanie o jej kluczowym znaczeniu dla osiągania celów edukacyjnych.