Prawa i obowiązki pokrzywdzonego

Liczba stron: 40

Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2008

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp

Rozdział I. Instytucja pokrzywdzonego w prawie karnym
1.1 Definicja i zakres pojęcia 'pokrzywdzony’
1.2. Rodzaje pokrzywdzonych w polskim prawie karnym
1.3. Szczególna pozycja pokrzywdzonego

Rozdział II Prawa pokrzywdzonego
2.1. Uprawnienia w różnych stadiach postępowania
2.2. Prawa konstytucyjne
2.3. Prawa wynikające z kodeksów

Rozdział III. Obowiązki pokrzywdzonego
3.1. Obowiązki jako strony postępowania
3.2. Pokrzywdzony jako podmiot i przedmiot czynności prawnych

Rozdział IV. Udział pokrzywdzonego małoletniego w procesie karnym
4.1. Podmioty uprawnione do wykonywania praw pokrzywdzonego małoletniego
w procesie karnym
4.2. Uprawnienia przysługujące podmiotom wykonującym prawa pokrzywdzonego małoletniego w procesie karnym

Zakończenie
Bibliografia
Wykaz rysunków

Wstęp

Starożytni Rzymianie mawiali „Ignorantia legis excusat neminem” – Nieznajomość prawa nikogo nie tłumaczy. Mimo, że od powstania tej sentencji minęło wiele stuleci jest ona nadal aktualna. Obowiązujący system prawny hołduje bowiem zasadzie, iż nikt nie może zasłaniać się nieznajomością prawa. Oznacza to, że każda osoba borykająca się z problemem prawnym, zwłaszcza wkraczając na drogę procesową, powinna być w pełni świadoma swych praw i ciążących obowiązków.

W polskim systemie prawnym każdy obywatel ma swoje prawa i obowiązki, są to wartości niezmienne, z których może korzystać każdy obywatel zarówno ten oskarżony w procesie jak i pokrzywdzony.

Zakres pracy dotyczy pokrzywdzonego. Skupiono się w niej na zebraniu i opisaniu poszczególnych praw i obowiązków jakie posiada pokrzywdzony.

Dla realizacji celu zastosowano następujące metody badawcze: monograficzną, analizy opisowej i graficzną.

Praca składa się ze wstępu, czterech rozdziałów i zakończenia.

Pierwszy rozdział wyjaśnia kto to jest pokrzywdzony, przedstawia rodzaje pokrzywdzonych i wskazuje szczególną pozycję pokrzywdzonego w polskim prawie karnym.
W drugim rozdziale opisane są prawa pokrzywdzonego w różnych stadiach postępowania.

Obowiązki pokrzywdzonego opisane są w rozdziale trzecim.

Natomiast rozdział czwarty opisuje udział pokrzywdzonego małoletniego w procesie karnym. Przedstawia podmioty uprawnione do wykonywania praw pokrzywdzonego oraz przysługujące im uprawnienia w procesie karnym.

Podstawowymi źródłami, z których korzystano podczas pisania pracy są akty prawne oraz fachowa literatura, w której zawarta jest problematyka pokrzywdzonego.