Gotowość umysłowa dzieci 6-letnich na wsi i w mieście

Liczba stron: 130

Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa Szkoła Pedagogiczna

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2013

Zawartość pracy:

WSTĘP 6

Rozdział I

ROZWÓJ POZNAWCZY DZIECKA 6-LETNIEGO W ŚWIETLE LITERATURY

1. Rozwój procesów poznawczych dziecka 6letniego 8

1.1 Mowa 9

1.2 Pamięć 12

1.3 Wyobraźnia 13

1.4 Myślenie 15

1.5 Spostrzeganie 18

1.6 Uwaga 19

2. Pojęcie dojrzałości szkolnej dziecka w aspekcie umysłowym 21

3. Przygotowanie dziecka 6-letniego do nauki czytania i pisania 25

3.1 Pojęcie gotowości do nauki czytania i pisania 25

3.2 Psychologiczne warunki wyrabiania gotowości do czytania i pisania u dzieci 6-letnich 29

3.3 Nauka czytania i pisania w programie przygotowania do nauki czytania dla dzieci 6-letnich 31

4. Przygotowanie dziecka 6-letniego do nauki matematyki 32

4.1 Pojęcie dojrzałości do nauki matematyki 32

4.2 Psychologiczne wskaźniki gotowości do nauki matematyki u dziecka 6-letniego 34

4.3 Program przygotowania do nauki matematyki dziecka 6letniego 37

5. Wspieranie rozwoju umysłowego dzieci przez nauczycieli i rodziców. 38

Rozdział II

METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH

1. Cel i przedmiot badań 43

2. Problemy i hipotezy badawcze 44

3. Zmienne i wskaźniki 46

4. Metody, techniki i narzędzia wykorzystane w badaniach własnych 48

5. Charakterystyka badanej grupy, organizacja i przebieg badań 50

Rozdział III

GOTOWOŚĆ UMYSŁOWA DZIECI 6-LETNICH W MIEŚCIE I NA WSI W ŚWIETLE BADAŃ
WŁASNYCH

1. Poziom dojrzałości dzieci 6-letnich w zakresie poznawczym w mieście a na wsi. 53

2. Stopień przygotowania do nauki czytania i pisania dzieci 6-letnich wiejskich i z miasta 60

3. Poziom umiejętności liczenia i rozumienia pojęć matematycznych u dzieci na wsi i w mieście. 69

4. Rola i zadania nauczycieli przedszkola na wsi i w mieście w przygotowaniu dziecka do nauki czytania, pisania i
matematyki. 77

5. Rola rodziców w rozwijaniu aktywności poznawczej dziecka i przygotowaniu go do czytania, pisania i liczenia 88

6. Wnioski z badań 96

ZAKOŃCZENIE 97

SPIS TABEL I WYKRESÓW

BIBLIOGRAFIA

ANEKSY

Wstęp:

Wiek przedszkolny, zwłaszcza jego końcówka, to okres bardzo ważny zarówno dla dziecka, jego rodziców jak i nauczyciela. Po przekroczeniu progu szkolnego osiągnięcia w nauce będą podstawowym kryterium oceny dziecka, dlatego też przygotowanie dziecka do nauki w szkole wymaga dojrzałości bardzo wielu funkcji, w tym przede wszystkim poznawczych. Każde dziecko kończąc przedszkole poddawane jest badaniu w celu sprawdzenia jego poziomu gotowości szkolnej.

Pisząc pracę licencjacką, zajęłam się ogólnym problemem dojrzałości szkolnej. W pracy magisterskiej chciałabym przybliżyć szczegółowo gotowość umysłową dzieci 6-letnich na wsi i w mieście i skupić się na jej wyznacznikach. Każdy nauczyciel bowiem rozpoczynając pracę z dzieckiem w klasie I, na pierwszy plan wysuwa realizację treści polonistycznych, a mianowicie naukę czytania i pisania, oraz edukację matematyczną. I tu najważniejszą rolę u dziecka odkrywają jego procesy poznawcze, czyli: odpowiedni zasób słów, koncentracja uwagi, wyobraźnia, a także pamięć i spostrzeganie. Należy jednak pamiętać, że dojrzałość intelektualna dzieci nie zależy jedynie od wrodzonych możliwości dziecka. To, na jakim poziomie gotowości umysłowej dziecko 6-letnie rozpocznie naukę w klasie I, zależy w dużej mierze od rodziców, nauczycieli przedszkola oraz środowiska, w którym się wychowuje (miasto, wieś).

Myślą przewodnią w mojej pracy był rozwój poznawczy dzieci 6-letnich oraz gotowość do roli ucznia, w którą wtopiona jest gotowość umysłowa, na którą składają się przede wszystkim dojrzałość do nauki czytani i pisania oraz nauki matematyki. Chciałam przede wszystkim ukazać związek między stopniem dojrzałości intelektualnej dzieci 6-letnich a warunkami życia w ich środowisku (miejskie, wiejskie).

I rozdział pracy zawiera wyjaśnienie teoretyczne i terminologiczne uzasadnienia dla używania pojęcia „dojrzałość szkolna”, przede wszystkim pod względem aspektu umysłowego. Zwróciłam tu także uwagę na czynniki poznawcze w procesie rozwoju dziecka 6-letniego oraz szczegółowo zajęłam się problematyką dojrzałości intelektualnej, a mianowicie przybliżyłam gotowość dziecka do nauki pisania i czytania, a także do nauki matematyki. Na koniec skupiłam swoją uwagę na kształtowaniu rozwoju poznawczego u dziecka przez nauczycieli i rodziców.

W II rozdziale zajęłam się problematyką metodologiczną, w tym uzasadnieniem celu pracy, problemów i hipotez, metod i technik badawczych oraz charakterystyki placówki, grupy dzieci i procedury badań.

W rozdziale III starałam się odpowiedzieć na postawione przeze mnie pytania problemowe, poprzez przeprowadzone przeze mnie badania wraz z ich jak najgłębszą analizą. Podejmując temat gotowości szkolnej starałam się przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie: jaki stopień rozwoju intelektualnego umożliwia dziecku dostosowanie się do wymagań szkoły i porównać go u dzieci uczęszczających do przedszkola na wsi a w mieście, a także jaką rolę w tym procesie pełnią rodzice oraz nauczyciele?

Cała praca oparta jest na bogatej literaturze, doświadczeniu zdobytemu podczas praktyk w przedszkolu i klasach I-III w szkole oraz przeprowadzonych przeze mnie badań.