Chór i jego rola w rozwoju osobowości jego członków

Wstęp 4

ROZDZIAŁ I: Problem w świetle literatury 5
1.1. Chór jako zespół śpiewaków 5
1.1.1. Definicje i typologie chórów 6
1.1.2. Zespół chóralny jako mała społeczność 9
1.2. Kształtowanie osobowości człowieka śpiewającego w chórze 17
1.2.1. Sfera poznawcza 21
1.2.2. Sfera duchowa i moralna 26
1.2.3. Sfera emocjonalna 28
1.2.4. Społeczny kontekst osobowości chórzysty 30
Bibliografia do części teoretycznej 32

ROZDZIAŁ II: Metodologia 36
2.1. Problemy i hipotezy robocze 37
2.2. Metody i narzędzia badań 39
2.2.1. Ankieta 41
2.2.2. Wywiad 42
2.2.3. Analiza działalności artystycznej 44
2.3. Charakterystyka środowiska i badanej grupy 46
2.4. Analiza materiałów zgromadzonych w czasie badań 49

Bibliografia do części metodologicznej 60
Zakończenie 61
Aneks: ANKIETA ANONIMOWA 62
Bibliografia 65

Niniejsza praca będzie zajmowała się rolą i miejscem chóru w kształtowaniu osobowości jego członków. Chór jest specyficzna grupą społeczną, która rządzi się swoimi prawami. Jest więc ciekawe, w jaki sposób funkcjonowanie w chórze może wpływać na niektóre cechy osobowości jednostki. Autorzy są zgodni, że dłuższa aktywność w zespole śpiewaczym rzutuje na takie sfery osobowości jak sfera poznawcza, duchowo – moralna czy emocjonalna. W pracy tej będą przytoczone różne koncepcje z tej tematyki oraz przedstawione zostaną wyniki badań własnych, które będą się odnosiły do teoretycznej zawartości pracy.

W rozdziale pierwszym, tytułowy problem zostanie pokazany w świetle literatury przedmiotu. Omówione zostaną tutaj dwie podstawowe kwestie – chór jako zespół śpiewaków (jego cechy charakterystyczne) oraz kształtowanie osobowości człowieka śpiewającego w chórze. Będą tu przytoczone słowa muzykologów, psychologów, pedagogów, socjologów i dyrygentów na temat możliwości formowania się niektórych cech w zbiorowości chóralnej.

W drugim rozdziale zajmiemy się zagadnieniami metodologicznymi i empirycznymi. Po teoretycznym wprowadzeniu w kwestie problemów i hipotez badawczych, metod badawczych i problematyki, skupimy się na wynikach badań, jakie zebrane zostaną poprzez kwestionariusz ankiety.

Na końcu pracy znajdą się wnioski, które będą stanowiły podsumowanie badań i rekapitulacje całej idei.

Liczba stron 66
Nazwa Szkoły Wyższej
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2011